[NEW] unit test ในพจนานุกรม ไทย – อังกฤษ-ไทย | แบบ ทดสอบ เขา คิด ยัง ไง กับ เรา – Thammyisseul

แบบ ทดสอบ เขา คิด ยัง ไง กับ เรา: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

The captain of my unit wanted to test my honesty.

ผู้ บังคับ กองร้อย ประจํา หน่วย รบ ต้องการ ทดสอบ ความ ซื่อ สัตย์ ของ ผม.

jw2019

We can’t rely on a unit that hasn’t been tested yet.

เราหวังพึ่งเครื่องที่ยังไม่ผ่านการทดสอบไม่ได้หรอก

OpenSubtitles2018.v3

Myriad had used its patents to maintain a complete monopoly on BRCA testing in the United States.

ไมเรียดใช้สิทธิบัตรของเขา เพื่อรักษาการผูกขาดการทดสอบ BRCA ในสหรัฐอเมริกา

ted2019

This spiritual food is good for the heart and prepares us for the time when our faith may be put to the test.” —Leticia, United States.

อาหาร ฝ่าย วิญญาณ นี้ เป็น ประโยชน์ ต่อ หัวใจ และ เตรียม เรา ไว้ เมื่อ ถึง เวลา ที่ ความ เชื่อ ของ เรา อาจ ถูก ทดสอบ.”—เลทิเซีย, สหรัฐ.

jw2019

The United States’ experience with atom bomb tests in Nevada seems to be much the same.

ประสบการณ์ ของ สหรัฐ เกี่ยว กับ การ ทดสอบ ระเบิด ปรมาณู ที่ รัฐ เนวาดา ดู เหมือน จะ คล้าย กัน มาก.

jw2019

It is also likely that we will all experience some correction from our ecclesiastical leaders, which will be a test of how united we are with them.

มีความเป็นไปได้เช่นกันว่าเราทุกคนเคยถูกผู้นําในศาสนจักรของเราตําหนิ ซึ่งจะเป็นการทดสอบว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกันกับพวกเขาเพียงใด

LDS

We built 50 units to do that as a monitoring test for the durability and moisture and termites, so on.

เราสร้าง 50 หลัง เพื่อเป็นแบบทดสอบ หาความทนทาน ความชื้นและปลวกและอื่น ๆ

ted2019

In taste- preference tests in Australia, Venezuela, the United States, and other countries, buffalo steaks were preferred over those of cattle.

จาก การ สํารวจ ความ ถูก ใจ ใน รสชาติ ที่ ออสเตรเลีย, เวเนซุเอลา, สหรัฐ, และ ประเทศ อื่น ๆ ปรากฏ ว่า สเต็ก เนื้อ ควาย เป็น ที่ ชื่น ชอบ มา ก กว่า สเต็ก เนื้อ วัว.

jw2019

When you create an ad unit with smart segmentation enabled, you can choose to test it in experiment mode or use it in full mode.

เมื่อสร้างหน่วยโฆษณาที่เปิดใช้การแบ่งกลุ่มลูกค้าแบบอัจฉริยะ คุณจะเลือกทดสอบหน่วยโฆษณาในโหมดทดสอบ หรือใช้หน่วยโฆษณาในโหมดเต็มก็ได้

support.google

In 2008, the Josephson Institute surveyed nearly 30,000 high school students in the United States, and 64 percent admitted to cheating on a test that year.

ใน ปี 2008 สถาบัน โจเซฟ สัน ได้ สํารวจ นัก เรียน มัธยม ปลาย เกือบ 30,000 คน ใน สหรัฐ จาก จํานวน นี้ มี 64 เปอร์เซ็นต์ ยอม รับ ว่า พวก เขา โกง ข้อ สอบ ใน ปี นั้น.

jw2019

What you see here is performance on that head-turn task for babies tested in Tokyo and the United States, here in Seattle, as they listened to “ra” and “la” — sounds important to English, but not to Japanese.

และนี่คือ ผลของสมรรธภาพใน “ภารกิจหันหน้า” ของทารกที่เราทดสอบในโตเกียวและสหรัฐฯ ณ ที่แห่งนี้ ซีแอตเทิล เมื่อได้ลองให้พวกเขาฟังเสียง “ra” และ “la” — ความต่างของสองเสียงมีผลในภาษาอังกฤษ แต่ไม่มีผลในภาษาญี่ปุ่น

ted2019

Mark Sobsey, an environmental scientist at the University of North Carolina, found that almost half the sewage he tested from international flights landing in the United States contained live viruses.

มาร์ก ซอบซี นัก วิทยาศาสตร์ ด้าน สิ่ง แวด ล้อม ที่ มหาวิทยาลัย นอร์ท แคโรไลนา พบ ว่า เกือบ ครึ่ง หนึ่ง ของ สิ่ง ปฏิกูล ที่ มา จาก เที่ยว บิน ระหว่าง ประเทศ ที่ มา ลง ใน สหรัฐ ซึ่ง เขา ได้ ทดสอบ นั้น มี เชื้อ ไวรัส ที่ ยัง มี ชีวิต.

jw2019

Nikki Liebl, from the United States, and Simon Bolton, from England, related incidents that had tested their faith that Jehovah would provide for their physical needs.

นิกกี ลีเบล จาก สหรัฐ กับ ไซมอน โบลตัน จาก อังกฤษ ได้ เล่า เหตุ การณ์ ซึ่ง ทดลอง ความ เชื่อ ของ เขา ใน เรื่อง ที่ ว่า พระ ยะโฮวา จะ ทรง จัด ให้ ตาม ความ จําเป็น ด้าน ร่าง กาย.

jw2019

The AdMob Mediation Test Suite enables you to test whether you’ve correctly configured your app and ad units to display ads from third-party networks via AdMob mediation.

ชุดทดสอบสื่อกลาง AdMob ช่วยให้คุณทดสอบว่ากําหนดค่าแอปและหน่วยโฆษณาเพื่อแสดงโฆษณาจากเครือข่ายของบุคคลที่สามโดยใช้สื่อกลาง AdMob ได้ถูกต้องแล้วหรือยัง

support.google

And the Air Armament Center at Eglin Air Force Base in Florida is responsible for the deployment and testing of all air- delivered weaponry coming from the United States.

จะเป็นผู้รับผิดชอบการใช้งานและการทดสอบ จากการขนส่งอาวุธทั้งหมดทางอากาศ ที่จะมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา

QED

And the Air Armament Center at Eglin Air Force Base in Florida is responsible for the deployment and testing of all air-delivered weaponry coming from the United States.

และศูนย์กําลังทหารอากาศ ที่ฐานทัพอากาศอีคแลนด์ ในรัฐฟลอริด้า จะเป็นผู้รับผิดชอบการใช้งานและการทดสอบ จากการขนส่งอาวุธทั้งหมดทางอากาศ ที่จะมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา

ted2019

In 1997 shortly before my baptism as one of Jehovah’s Witnesses, I had a second test —another opportunity to go to the United States, this time to perform on a famous television program in Miami with all expenses paid.

See also  〔靴紐の結び方〕ファスナーのような編み目がカッコイイ靴ひもの通し方 ジッパー結び how to tie shoelaces  〔生活に役立つ!〕 | เส้นเท่ๆ

ใน ปี 1997 ไม่ นาน ก่อน ที่ ผม จะ รับ บัพติสมา เป็น พยาน พระ ยะโฮวา ผม ก็ ถูก ทดสอบ อีก เป็น ครั้ง ที่ สอง คือ ผม มี โอกาส ที่ จะ ไป สหรัฐ อีก ครั้ง หนึ่ง ครั้ง นี้ เพื่อ แสดง ใน รายการ โทรทัศน์ ชื่อ ดัง ใน ไมอามี โดย ออก ค่า ใช้ จ่าย ให้ ทั้ง หมด.

jw2019

The tests, conducted by three prestigious laboratories in Switzerland, England, and the United States, revealed it to be medieval, thus belonging to a period long after the death of Christ.

การ ทดสอบ นั้น ซึ่ง ดําเนิน การ โดย ห้อง ปฏิบัติการ มี ชื่อ สาม แห่ง ใน สวิตเซอร์แลนด์, อังกฤษ, และ สหรัฐ เปิด เผย ว่า ผ้า ผืน นั้น อยู่ ใน ยุค กลาง ดัง นั้น จึง เป็น ของ ยุค หลัง การ สิ้น พระ ชนม์ ของ พระ คริสต์ นาน ที เดียว.

jw2019

Gestational surrogacy means that the wife’s egg and the husband’s sperm are united outside the womb in a process known as in-vitro (test-tube) fertilization, and the resulting embryo is placed in the surrogate’s uterus for gestation.

ส่วน การ อุ้ม ท้อง แทน หมาย ความ ว่า ไข่ ของ ภรรยา กับ น้ํา อสุจิ ของ สามี ถูก ผสม ภาย นอก มดลูก กรรมวิธี นี้ เรียก ว่า การ ผสม ใน หลอด แก้ว (in-vitro) และ ตัว อ่อน ที่ เกิด ขึ้น ก็ ถูก ใส่ ใน มดลูก ของ ผู้ รับจ้าง เพื่อ อุ้ม ครรภ์.

jw2019

A neurologist is testing the effect of a drug on response time by injecting 100 rats with a unit dose of the drug, subjecting each to neurological stimulus and recording its response time.

เวลาตอบสนอง โดยฉีดยาหนู 100 ตัวจํานวหนึ่งโดส, กระตุ้นปฏิกิริยาทางประสาทให้แต่ละตัว แล้ววัดเวลาตอบสนอง

QED

In June, Time magazine referred to a summit conference between the United States and the Soviet Union and noted: “Some of the agreements on arms control and nuclear testing would have seemed a stunning accomplishment a few years ago.

ใน เดือน มิถุนายน วารสาร ไทม์ อ้างอิง ถึง การ ประชุม สุด ยอด ระหว่าง สหรัฐ กับ สหภาพ โซเวียต และ ได้ ให้ อรรถาธิบาย ว่า “ข้อ ตก ลง บาง ประการ ใน เรื่อง การ ควบคุม อาวุธ และ การ ทดลอง นิวเคลียร์ ดู เหมือน ว่า เป็น การ ประสบ ผล สําเร็จ อย่าง น่า พิศวง ใน ไม่ กี่ ปี ที่ ผ่าน มา.

jw2019

For example, when a well-known advice columnist in the United States answered a letter on the matter of unmarried people having sexual relations, she wrote: “I never thought I would reverse myself on this issue, but I now believe that couples who are serious about marriage should take a few weekend trips together to test their compatibility.”

ตัว อย่าง เช่น เมื่อ นัก เขียน คอลัมน์ ให้ คํา ปรึกษา ที่ เลื่อง ชื่อ คน หนึ่ง ใน สหรัฐ ได้ ตอบ จดหมาย เรื่อง คน ไม่ แต่งงาน มี เพศ สัมพันธ์ เธอ เขียน ว่า “ดิฉัน ไม่ เคย คิด จะ พลิก ผัน ตัว เอง ใน เรื่อง นี้ แต่ เวลา นี้ ดิฉัน เชื่อ ว่า คู่ ไหน ก็ ตาม ที่ คิด จริงจัง เรื่อง การ แต่งงาน ควร ไป เที่ยว ด้วย กัน ใน วัน สุด สัปดาห์ สัก สอง สาม ครั้ง เพื่อ ทดลอง ดู ว่า เขา เข้า กัน ได้ หรือ ไม่.”

jw2019

NỘI DUNG BÀI VIẾT

[Update] | แบบ ทดสอบ เขา คิด ยัง ไง กับ เรา – Thammyisseul

     ทุกคนรู้ โลกรู้ ว่าปี 2020 ที่ผ่านมานั้นเป็นปีที่ไม่ง่าย อยากให้ทุกคนปรบมือให้ตัวเอง และสวมกอดตัวคุณเอาไว้แน่นๆ สำหรับการก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้ ก่อนที่จะมาสู้กันต่อในปี 2021 นี้ แม้มันจะไม่ง่าย แต่เชื่อว่าทุกคนแกร่งพอที่จะผ่านความท้าทายที่รออยู่

     แต่จะไหวไหม ถ้าสภาพจิตใจช่างบอบช้ำ

     “ชายคนหนึ่งไปหาจิตแพทย์ บอกว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้า ชีวิตช่างโหดร้ายแสนสาหัส รู้สึกเดียวดายอยู่ในโลกที่คุกคามชีวิต หมอตอบว่ารักษาง่ายนิดเดียว ตอนนี้มีการแสดงตลกดัง ‘พาลีอาชี’ มาเปิดโชว์ ไปดูสิจะได้หายจิตตก ชายคนนั้นร้องไห้โฮออกมา และตอบไปว่า แต่หมอครับผมนี่แหละพาลีอาชี!” – บันทึกของรอร์แชกจากภาพยนตร์เรื่อง Watchmen

     ปัญหาทางใจที่คนเมืองหลายคนกำลังประสบอยู่นั้นมาจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นความเครียดจากการทำงาน ปัญหาความสัมพันธ์ ความวุ่นวายสไตล์เมืองกรุง ข่าวสารบ้านเมือง และโรคระบาดที่คาดเดาได้ยาก ทุกอย่างต่างรุมเร้าบั่นทอนสุขภาพจิตของเราทุกวัน จนบางครั้งการสังสรรค์ก็ช่วยอะไรไม่ได้

     GQ Thailand ฉบับนี้ เราขออาสาเป็นเพื่อนในการทำความเข้าใจกับปัญหาสุขภาพจิตยอดฮิตที่เกิดขึ้นกับผู้คนในเมืองใหญ่ พร้อมแนวทางในการรับมือและแก้ไขจากคำแนะนำของจิตแพทย์และนักจิตวิทยา

     ขอให้วันนี้เป็นวันที่สดใสของคุณ Have a Nice Day!

Lonely or Depression?

โรคซึมเศร้าหรือฉันแค่เหงา

     ปัญหาทางสุขภาพจิตอันดับต้นๆ ของคนเมืองคือการป่วยเป็นโรคซึมเศร้า และก็มักจะมีการตั้งคำถามอยู่บ่อยๆ ว่าเรานั้นแค่เหงาซึม หรืออยู่ในภาวะซึมเศร้ากันแน่ ยิ่งช่วงเก็บตัว Work From Home ที่ต้องอยู่ห่างไกลสังคม แถมยังสั่งสมความเครียดจากโรคระบาด เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์แล้วด้วยล่ะก็ การหาคำตอบด้วยตัวเองอาจไม่เวิร์กเท่ากับการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

     โรคซึมเศร้าเกิดจากความผิดปกติของสมองในส่วนที่มีผลกระทบต่อความคิด อารมณ์ ความรู้สึก พฤติกรรม และสุขภาพทางกาย สืบเนื่องมาจากความไม่สมดุลของสารสื่อประสาท 3 ชนิด คือเซโรโทนิน (Serotonin) นอร์เอพิเนฟริน (Norepinephrine) และโดพามีน (Dopamine)

See also  ชีเป้าบอกละนะ Ep.2 | ชุดราตรีมาให้เช่าถึงที่...เริ่มราคา 500 บาท !!!! | ชุด ไทย ให้ เช่า ราคา ถูก

     คุณเอ (นามสมมุติ) อาชีพ Online Content Creator ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าแชร์ให้เราฟังว่า “ผมรู้สึกไม่อยากอยู่บนโลกนี้มาตั้งแต่เด็กๆ รู้สึกว่าการอยู่ในโลกนี้จะต้องเจอแต่เรื่องทุกข์ แต่ตอนนั้นยังไม่ดำดิ่งกับความรู้สึกนี้เท่าไหร่นัก จนมาถึงวัยทำงาน มีความรับผิดชอบ รู้สึกเครียดสะสม รู้สึกมีภาระ เจอความคาดหวัง ก็เริ่มรู้สึกไม่อยากตื่นไปทำงานไปเจอใคร รู้สึกเครียด รู้สึกมีภาระ เลยลองสำรวจอาการตัวเองว่าเข้าข่ายผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหรือไม่ จากนั้นก็รู้ตัวว่าต้องไปหาหมอแล้ว พอคุยกับจิตแพทย์ ทำแบบสำรวจ ผลวินิจฉัยก็ออกมาว่าเราป่วยเป็นโรคซึมเศร้า จึงรับยาเพื่อรักษาอาการตั้งแต่ตอนนั้น ช่วงที่ผมแย่ที่สุดคือขอลาออกจากงานประจำไปหนึ่งปีเต็ม จนถึงตอนนี้ผมดีขึ้นแล้ว ผมพยายามหาหมออย่างต่อเนื่อง และพยายามดึงตัวเองออกมาจากสาเหตุที่ทำให้ทุกข์ จนรู้สึกดีขึ้น อยากให้คนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าหลีกเลี่ยงจากการพาตัวเองเข้าไปอยู่ในความรู้สึกแย่ๆ และอย่าอายที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญครับ”

     แม้เราจะสามารถหาแบบทดสอบภาวะซึมเศร้าบนโลกออนไลน์ได้ แต่บางคนก็อาจจะยังไม่แน่ใจจริงๆ ว่าตัวเองป่วยเป็นโรคนี้หรือไม่ ไม่ก็แสดงอาการยังไม่เด่นชัดสักเท่าไหร่ เลยไม่รู้จะไปต่อทางไหนดี แน่นอนว่าร้อยทั้งร้อยจิตแพทย์ก็จะบอกว่า “มาคุยกันทางนี้สิ”

     ดร. นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ หรือหมอแนต โฆษกกรมสุขภาพจิตได้ให้ความกระจ่างในเรื่องการดูแลตัวเองให้ห่างไกลภาวะนี้ว่า โรคซึมเศร้าเป็นโรคทางจิตเวชในกลุ่มอารมณ์ ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้าหลักๆ มีอยู่ 3 อย่าง คือปัจจัยทางกาย ปัจจัยทางจิตใจ และปัจจัยทางสังคม ซึ่งปัจจัยที่เราไม่สามารถจัดการได้ก็คือความผิดปกติทางร่างกายบางอย่าง หรือพันธุกรรม เราจึงต้องควบคุมในปัจจัยที่เราพอควบคุมได้อย่างด้านจิตใจ เราต้องจัดการกับความเครียด รู้จักอารมณ์ของตัวเองก่อน เราต้องมีสติรับรู้ว่าตอนนี้กำลังรู้สึกอย่างไร เราก็จะคิดวิธีการแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งความเครียดก็เหมือนการเติมน้ำลงในแทงก์น้ำ (สมอง) เรื่อยๆ สักวันก็จะล้น เราก็ต้องพยายามเติมน้ำน้อยๆ ลดความเครียดที่จะนำเข้ามา แก้ปัญหาตรงจุดนั้นๆ ก่อน แล้วพอเราไม่นำเข้าความเครียด ไม่เติมน้ำเพิ่ม เราก็ปล่อยน้ำออกจากแทงก์บ้าง ซึ่งวิธีการผ่อนคลายความเครียดของแต่ละคนนั้นต่างกัน แล้วแต่คน ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคซึมเศร้าได้

     นอกจากตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีแล้ว อย่าลืมตรวจสุขภาพทางใจด้วยนะครับ

 

Broken Heart Syndrome

ภาวะหัวใจสลายจากการโดนเท

     ‘อกหักดีกว่ารักไม่เป็น’ มันก็จริงอยู่ แต่ใครๆ ก็รู้ว่าการผิดหวังในความรักมันสามารถเล่นงานเราจะแทบทรุดได้ ยิ่งเดือนแห่งความรักแบบนี้ ไม่ว่าใครก็คงไม่อยากจะโดนเทหรอกครับ

     ‘Broken Heart Syndrome’ หรือ ‘ภาวะการอกหัก’ ไม่ใช่คำเปรียบเปรยที่เอามาแซวกัน แต่มันมีอยู่จริงนะครับนักรักทั้งหลาย เพราะว่าทางการแพทย์นั้น อาการของโรคอกหักคล้ายกับโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ หน้ามืดจากฮอร์โมนความเครียด จนทำให้หัวใจห้องซ้ายล่างบีบตัวผิดปกติ ที่เรารู้สึกจี๊ดๆ ใจเวลาโดนเทก็เนื่องมาจากอาการเหล่านี้นั่นเองครับ ซึ่งภาวะการอกหักนี้มักจะเกิดกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายในอัตราส่วน 7:1 เลยทีเดียว

     และถ้ามันเกิดเหตุการณ์เศร้าเหงาหัวใจขึ้นมา เราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ เรื่องนี้ ดร.เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช อาจารย์คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในคอลัมนิสต์ของเรามีคำแนะนำให้ลองนำไปปรับใช้ครับ

     อย่างแรกเวลาอกหักมักจะมีผลต่อร่างกายอย่างที่เกริ่นมา เราก็ต้องรู้จักปรับร่างกายโดนการหายใจลึกๆ ออกกำลังกาย ถ้าเราร้องไห้อย่างเดียวก็จะทำให้ร่างกายยิ่งแย่ลงไปอีก

     ส่วนสภาพจิตใจ อย่างแรกคือไม่ต้องไปฝืน อย่าห้ามให้ตัวเองเศร้า อย่ากลั้นน้ำตา ถ้าฝืนก็จะยิ่งเป็นการเก็บอารมณ์ ไม่ได้ปลดปล่อยออกมา ซึ่งการระบายออกทางอารมณ์ก็จะมีส่วนช่วยให้เราหายจากภาวะอกหักได้เร็วขึ้น ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น

     ขณะที่วิธีคิด เราอาจจะรู้สึกว่าคนรักเก่าของเราคือคนดีที่สุด ไม่รู้ว่าในอนาคตจะเจอคนที่ทัดเทียมได้ไหม ก็จะยิ่งทำให้เราเศร้า มองไม่ค่อยเห็นภาพของความเป็นจริง เพราะฉะนั้น พออารมณ์เศร้าของเราเริ่มลดลงก็ควรเริ่มคิดด้วยเหตุผล และประเมินข้อดีข้อเสียของความสัมพันธ์ที่ผ่านมา ที่สำคัญ อย่าโทษตัวเอง อย่าวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองมากเกินไปจนไม่เห็นคุณค่าของตัวเอง

     ขอให้ทุกท่านสมหวังในความรักที่มีต่อตัวเองมากๆ นะครับ

 

Am I an Introvert?

หรือว่าเราจะเป็นอินโทรเวิร์ตหรือเปล่านะ

     มีอยู่ช่วงหนึ่งเราได้ยินคำว่าอินโทรเวิร์ต (Introvert) บ่อยมาก หลายคนต่างแสดงความเห็นบนโลกออนไลน์ว่าตัวเองเป็นแบบนี้นะ ลักษณะนี้ตรงกับตัวตนมาก ซึ่งในบางครั้งมันก็ดูเหมือนว่าการเป็นอินโทรเวิร์ตนี่มันดูเท่ดีนะ ดูลึกลับ น่าค้นหา ดูเป็นคนคูลๆ

     โดยมากแล้วผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบนี้มักจะใช้ความคิดได้ดีเมื่ออยู่ลำพัง, ชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเอง, ไม่ชอบแสดงความคิดเห็น, มักหลีกเลี่ยงการพูดคุยหรือปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น, หลีกเลี่ยงการพูดคุยกับผู้ที่กำลังหงุดหงิด, ไม่ค่อยเริ่มต้นสื่อสารกับผู้อื่นก่อน และไม่ชอบเปิดการสนทนากับคนที่ไม่สนิท ซึ่งลักษณะที่กล่าวมานั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างกับบางคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นอินโทรเวิร์ต หรืออาจจะถูกทุกข้อสำหรับบางคน เพื่อไม่ให้สับสนกัน เราเลยนำแบบทดสอบเบื้องต้นว่าคุณมีบุกลิกภาพแบบอินโทรเวิร์ตหรือไม่มาฝากกัน

 

Insomnia again and again

นอนไม่หลับ ใจมันกระสับกระส่าย

     “ดึกแล้ว ข่มตานอนแต่หัวใจรุมเร้า” ความตอนหนึ่งจากเพลง ดึกแล้ว ของวงไฮดรา กับเสียงนุ่มๆ ของป้าง-นครินทร์ กิ่งศักดิ์ ฟังดูแล้วโรแมนติกชะมัด

     แต่ในความเป็นจริงนั้น ผลสำรวจของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ระบุว่ามีประชากรไทยราว 19 ล้านคน กำลังเผชิญกับอาการนอนไม่หลับหรืออินซอมเนีย (Insomnia) ส่วนใหญ่จะเกิดแบบช่วงสั้นๆ โดยมีประมาณร้อยละ 10 ที่เป็นแบบเรื้อรังคือมีปัญหานอนไม่หลับมานานกว่า 3 เดือน

     โดยปกติคนทั่วไปสามารถเกิดอาการนอนไม่หลับได้สัปดาห์ละ 1-2 คืน ถ้ามีปัญหานี้ติดต่อกันนานกว่า 2 สัปดาห์ และเป็นอย่างต่อเนื่องก็จะถือว่าผิดปกติ ซึ่งลักษณะอาการที่พบบ่อย ได้แก่ 1. นอนไม่หลับ หรือหลับลำบาก 2. หลับไม่สนิท 3. ตื่นขึ้นมากลางดึก หรือหลับๆ ตื่นๆ 4. ตื่นเร็วกว่าปกติ และ 5. ตื่นมาแล้วไม่สดชื่น

     คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดเผยถึงสาเหตุที่พบบ่อยของอาการนอนไม่หลับว่าส่วนใหญ่เกิดจากความวิตกกังวลในเรื่องต่างๆ ,อาการเจ็บปวด หรือไม่สบายกายจากโรคที่เป็น, สิ่งรบกวนจากสภาพแวดล้อม, ความไม่คุ้นเคยในสถานที่, อาชีพที่ทำให้เกิดนิสัยการนอนไม่แน่นอน, ความแปรปรวนของจิตใจที่ซ่อนอยู่ลึกๆ เป็นต้น ซึ่งในกลุ่มคนเมืองมักจะมีสาเหตุมาจากความวิตกกังวลในภาระหน้าที่ ตลอดจนเหตุการณ์ทางสังคมที่มีความตึงเครียด

     สำหรับทางออกของอาการนอนไม่หลับจากคำแนะนำของนักจิตวิทยาท่านหนึ่งที่ไม่ขอเปิดเผยชื่อระบุว่า “คำแนะนำนี้อาจจะดูพูดง่าย แต่ทำยาก ก็คือการถอนตัวเองออกจากความคิดเรื่องงานก่อนนอน หรือการปิดสวิตช์นี่แหละ แต่จะทำได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าใครมีวิธีอย่างไร โดยส่วนตัวก็จะหาหนังสือมาอ่านก่อนนอน แต่ควรเป็นหนังสือที่ไม่เกี่ยวกับงานโดยสิ้นเชิงเลย บางคนเป็นหัวหน้างาน ก่อนนอนอ่านพวก How to be a Good Leader แม้จะทำให้รู้สึกคลี่คลาย แต่ก็ทำให้ไม่พ้นจากวังวนงานเสียที บางคนกำลังเศร้าเรื่องความรัก แต่ดันไปอ่านนิยายรักก่อนนอน ก็อาจตอกย้ำความเศร้าอีก ทางที่ดีควรอ่านอะไรแบบเบาสมอง ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเครียดจะดีกว่า”

     ดึกแล้ว ผู้เขียนไม่ได้นอนไม่หลับ แต่ต้องรีบปิดต้นฉบับ เพราะเดี๋ยวจะนอนไม่หลับของจริง (ฮา)

 

Burnout or Doubt? 

นี่ฉันกำลังหมดไฟหรือเปล่า?

     “พี่ก็รู้ ปกติผมโคตรบ้างาน ขนาดผมชอบทำงานมากก็ยังรู้สึกเบิร์นเอาต์ (Burnout) ได้เลย ตอนนั้นผมรู้สึกว่างานไม่มีคุณค่าเพียงพอ ผมทำเต็มที่แล้ว ตั้งใจมากๆ แต่ไม่ได้ฟีดแบ็กที่แฟร์กับผม ก็เลยหมดไฟ หัวหน้าผมก็ด้วย บางครั้งงานได้รับฟีดแบ็กที่ดีจากลูกค้า แต่หัวหน้าผมไม่ยอมรับ ไม่สนับสนุน ประเมินผมแบบเข้าใจผิดอีก ไฟผมก็หรี่ลงไป ผมก็ต้องมานั่งพิจารณาตัวเองอย่างเป็นกลาง นั่งสมาธิเพื่อให้มีสติ แล้วก็ตั้งหลักกลับมาลุยใหม่ ผมยอมรับว่าเป็นๆ หายๆ นะ พอรู้สึกดีขึ้น ผมก็พยายามฝึกฝนทักษะและวิธีคิดที่เป็นประโยชน์กับอาชีพตัวเองเอาไว้ให้พร้อมที่จะสู้กับภาวะนี้ต่อไป เพราะในความเป็นจริงเราคงต้องเจอกับความเครียดนี้ต่อไปแบบไม่รู้จบ” คุณบี (นามสมมุติ) Creative Director เอเยนซี่โฆษณาชื่อดังแห่งหนึ่งแชร์ให้ฟังแบบออกรส เฮ้อ ผู้เขียนได้ยินแล้วก็ถอนหายใจแทน

     ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อธิบายภาวการณ์หมดไฟในการทำงาน หรือ Burnout Syndrome ว่าคือภาวะการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจที่เกิดจากความเครียดเรื้อรังในการทำงาน โดยมีอาการหลัก 3 อาการ ได้แก่ 1. มีความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ รู้สึกสูญเสียพลังงานทางจิตใจ 2. มองความสามารถในการทำงานของตนเองในเชิงลบ ขาดความรู้สึกประสบความสำเร็จ 3. มองความสัมพันธ์ในที่ทำงานไปในทางลบ รู้สึกเหินห่างจากคนอื่นไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงาน หรือลูกค้า

     โดยแบ่งเป็น 5 ระยะ ไล่เรียงจากเบาไปหนักจนคลี่คลายดังนี้ 1. ระยะฮันนีมูน (The Honeymoon) 2. ระยะรู้สึกตัว (The Awakening) 3. ระยะไฟตก (Brownout) 4. ระยะหมดไฟเต็มที่ (Full Scale of Burnout) และ 5. ระยะฟื้นตัว (The Phoenix Phenomenon)

     บางระยะชื่อภาษาอังกฤษก็เท่ดี แต่จะให้ดีขอเป็นแค่ระยะฮันนีมูนดีกว่า เรื่องนี้ ดร.เจนนิเฟอร์แนะนำเทคนิคในการบรรเทาอาการนี้ง่ายๆ ก็คือวิธีคิดที่ว่า ‘I am’, ‘I have’ และ ‘I can’ เริ่มจาก I am ก่อน เราต้องหาว่าเราคือคนอย่างไร มีจุดเด่นอย่างไร เช่น เป็นคนมีมิตรไมตรีในออฟฟิศ ส่วน I Can เราต้องมาดูตัวเองว่าจริงๆ แล้วเราทำอะไรได้บ้างในองค์กร เราไม่ได้เปล่าประโยชน์นะ ขณะที่ I Have ก็คือการมองว่าเรามีทรัพยากรอะไรในออฟฟิศที่ดีๆ บ้าง เพื่อนร่วมงานที่ดี หัวหน้างานที่ดี บางทีหัวหน้างานคนนี้อาจจะไม่ชอบเรา แต่เราก็ยังมีหัวหน้างานอีกคนที่คอยสนับสนุนให้เราเดินต่อไปข้างหน้าได้อยู่

     เอาล่ะ ว่าแล้วก็ไปทำงานที่เรารักกันต่อเถอะครับ

 

Me? Do I Have OCD?

รอบคอบหรือย้ำคิดย้ำทำ

     เคยเป็นบ้างไหม รู้สึกไม่สบายใจที่เห็นสิ่งของเรียงไม่เป็นระเบียบ ไม่หันไปในทางเดียวกัน คิดว่าลืมล็อกประตูบ้าน ลืมล็อกรถจนต้องเช็กซ้ำหลายรอบ เช็ดลูกบิดประตูซ้ำๆ ล้างมือซ้ำๆ หรือต้องทำอะไรตามจำนวนครั้งที่ตัวเองกำหนดไว้เสมอ ไม่อย่างนั้นจะรู้สึกกังวลมาก

     ใครที่มีอาการเหล่านี้อาจมีความเสี่ยงหรือเป็นโรค OCD (Obsessive Compulsive Disorder) หรือโรคย้ำคิดย้ำทำ ซึ่งเป็นอาการทางจิตที่ผู้ป่วยจะทำพฤติกรรมบางอย่างซ้ำไปซ้ำมาจากรูปแบบความคิด หรือความกลัวที่ไม่สมเหตุสมผล ซึ่งมีประชากรไทยราว 1-3 เปอร์เซ็นต์ป่วยเป็นโรคนี้

     คุณซี (นามสมมุติ) เจ้าของธุรกิจนำเข้าอะไหล่รถยนต์ผู้ที่มีภาวะ OCD เปิดเผยให้เราฟังว่า เขามักจะไปทำงานสายบ่อยๆ หรือบางครั้งก็ไปพบลูกค้าช้า เพราะว่ามัวแต่เช็ดลูกบิดประตูนานร่วมครึ่งชั่วโมง

     อาจจะฟังดูน่ากลัว แต่หากเรารู้จักมันก็จะเข้าใจผู้ป่วยโรคนี้มากขึ้น

     ดร. นพ.วรตม์อธิบายว่าอาการย้ำคิด (Obsessive) จะแบ่งเป็นสองข้อ ก็คือความคิดที่เกิดขึ้นซ้ำๆ และคงอยู่นานจนท่วมท้น กลายเป็นภาพที่ปรากฏขึ้นมาในแบบที่เราไม่สามารถบังคับได้ทำให้เกิดความวิตกกังวล อีกข้อหนึ่งคือการที่เราพยายามจะควบคุม เมินเฉย หรือกดมันไว้จนก่อให้เกิดการย้ำทำ (Compulsive) ซึ่งเป็นพฤติกรรมทางกายซ้ำๆ บ้างก็ท่องหนึ่งสองสามซ้ำๆ เพื่อคลายอาการย้ำคิด โดยเป้าหมายพฤติกรรมเหล่านี้ก็เพื่อลบล้างความรู้สึกที่มันอึดอัดแน่นอยู่ข้างในให้เบาบางลง ซึ่งเกณฑ์การวินิจฉัยของโรคย้ำคิดย้ำทำนั้น พฤติกรรมเหล่านี้ต้องก่อให้เกิดความรำคาญและความเครียดกับผู้ทำ อาจมากกว่าหนึ่งชั่วโมงต่อวัน หรือไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง แต่ทำให้เกิดความเสียหายต่อการเข้าสังคม เช่น เช็ดลูกบิดประตูอยู่นานจนไปทำงานสาย หรือผิดนัด

     ส่วนการป้องกันเพื่อไม่ให้เป็นโรคนี้ คุณหมอแนตแนะนำว่าให้ระบายความเครียดของตัวเอง ไม่เติมความเครียดให้มากเกิน และขอเน้นย้ำว่าโรค OCD และโรคทางจิตเวชอื่นๆ นั้นรักษาได้โดยการรักษาด้วยยา และการทำจิตบำบัด ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าการรักษาด้วยสองวิธีนี้ควบคู่กันสามารถทำให้ผู้ป่วยหายดีได้ 80-90 เปอร์เซ็นต์

     การเป็นคนรอบคอบนั้นถือเป็นเรื่องดี ขณะที่การเป็น OCD นั้นก็ไม่ใช่เรื่องแย่ หากเราทำความเข้าใจกับมันและเข้ารับการรักษาที่ถูกต้อง ว่าแล้วผู้เขียนต้องขอตรวจสอบอีกสามรอบว่าพิมพ์อะไรผิดไปหรือไม่

 

Social Addiction?

หรือเราจะอินกับโซเชียลฯ มากเกินไป

     หลังจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทวีความรุนแรงตั้งแต่ต้นปี จนมาแพร่ระบาดระลอกใหม่อีกครั้งเมื่อช่วงสิ้นปีที่ผ่านมา ทำให้คนส่วนใหญ่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านโดยมีโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆ เป็นเครื่องมือในการเชื่อมต่อความสัมพันธ์กับสังคม

     จากเดิมทีที่ติดอยู่แล้ว ก็ยิ่งติดโซเชียลฯ หนักขึ้นไปอีก การเสพติดสังคมออนไลน์ของมนุษย์นั้นเกิดขึ้นได้ไม่ยาก เนื่องจากธรรมชาติเรานั้นเป็นสัตว์สังคมอยู่แล้ว ข้อดีก็มีมาก ส่วนข้อเสียนั้นถ้ามันมากเกิน ก็อาจทำให้เราเกิดปัญหาทางจิตเวชได้เหมือนกัน

     แล้วแบบไหนที่เรียกว่าติด? สำรวจได้ง่ายๆ ครับ ลองถามตัวเองว่า เราอยู่บนโซเชียลฯ มากกว่าที่ตั้งใจไว้หรือไม่ หรือหงุดหงิดไหมถ้าต้องห่างมัน พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เล่น ไม่ก็ใช้โซเชียลฯ เป็นที่ระบายอารมณ์ หรือเกิดปัญหากับหน้าที่การงานและความสัมพันธ์โดยมีสาเหตุจากการเสพโซเชียลฯ มากเกินไป ถ้าตัวเองเป็นแนวนี้ ก็คงต้องพักก่อนครับ

     ดร.เจนนิเฟอร์ให้ข้อมูลว่า บางคนที่ติดโซเชียลฯ มากๆ อาจเป็นเพราะอาการ Fear of Missing Out (FOMO) ที่กลัวว่าจะพลาดในสิ่งที่คนกำลังคุยกัน และโซเชียลเทรนด์ต่างๆ กลัวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเพราะขาดข้อมูลอัปเดต ถ้าเราเป็นแบบนี้ลองเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้ฟังก็ได้ เราก็จะได้อัปเดตเทรนด์และเข้าสังคมได้ด้วย อีกเรื่องหนึ่งก็คือการใช้โซเชียลฯ ในการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น ก็อาจทำให้เราเครียดโดยไม่รู้ตัว

     ส่วนเรื่องติดไม่ติดนั้น ก็คงห้ามกันไม่ได้ เข้าใจอยู่ครับว่า ‘การส่อง’ มันเป็นความสุขอย่างหนึ่ง แต่ถ้ามันมากไปก็อาจจะอึ้งเพราะว่าใกล้เช้าแล้วยังไม่ได้หลับถึงฝันเลย

 

Low Self-Esteem

สูญเสียบนโลกโซเชียลฯ กันไปเท่าไหร่แล้วกับความมั่นใจที่มี

     ติดลมมาจากข้อที่แล้วที่พูดถึงเรื่องการเสพติดโซเชียลมีเดีย จนอาจนำพาเราสู่ ‘การเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับผู้อื่นบนโลกสมมุติดิจิทัล’ ที่อาจทำให้ใครหลายคนรู้สึกหดหู่กับชีวิตตัวเองจนสูญเสียความมั่นใจได้ไม่น้อย หากไม่ได้รับการตอบรับที่ดีบนออนไลน์ ขณะเดียวกันหากได้รับ Reaction และ Engagement ที่ดี ก็จะรู้สึกปลาบปลื้มมาก

     แม้ว่าการเปรียบเทียบจะถือเป็นเรื่องปกติในสังคมที่ต้องเจอ แต่การหลงลืมไปว่าทุกโพสต์บนโซเชียลฯ นั้นคือสิ่งที่เจ้าของแอ็กเคานต์ต้องการ ‘นำเสนอ’ ซึ่งอาจไม่ได้เป็นเรื่องจริง 100 เปอร์เซ็นต์ ตัวแปรในการเปรียบเทียบจึงอาจทำให้ผลคลาดเคลื่อน กล่าวคือเราต่างก็เป็น Content Creator ในช่องทางของตัวเองเช่นกัน (ฮา)

     แล้วเราจะต้องบอกกับใจตัวเองอย่างไร? คำแนะนำจากนักจิตวิทยาเรื่องการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นนั้นมีอยู่ว่า เราต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง มีความคาดหวังในตัวเองที่ไม่สูงเกินไป บางทีเราอาจคาดหวังให้ตัวเองเป็นแบบคนอื่น ซึ่งมันก็อาจจะไม่ใช่ตัวเรา หรือคาดหวังการมีไลฟ์สไตล์ที่เกินตัว บางครั้งเราอาจจะคิดไปเองว่าคนอื่นกำลังวิพากษ์วิจารณ์เราอยู่ จนสร้างความรู้สึกนี้ให้กับตัวเราเอง ลองหาคนสนิทที่ไว้ใจได้แล้วถามว่าตัวเราเป็นอย่างไร เพื่อป้องการการคิดไปเองและสูญเสียความมั่นใจ

     ส่วนการสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง อาจลองจินตนาการว่าถ้าเราได้อยู่ในจุดเดียวกันกับคนที่เราเปรียบเทียบ แล้วเราจะรู้สึกอย่างไรบ้าง เป็นตัวเราไหม ข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรบ้าง บางทีการมองว่าไลฟ์สไตล์ของเขานั้นดีจังเลย โดยที่ไม่ได้มองอีกมุมว่าเขาอาจไม่ได้สบาย มันอาจเป็นงานของเขา เขาต้องแบกรับความกดดันมากมาย ก็อาจจะทำให้เรารู้สึกอิจฉาผู้อื่นมากเกินไปได้

     เราก็มีดีของเรา เขาก็มีดีของเขา อย่ามองใครที่ยอดเขาเพียงอย่างเดียว ให้มองว่าเขาปีนขึ้นไปได้อย่างไร ส่วนคุณเองก็ปีนเขามาเยอะแล้วเหมือนกัน แม้จะไม่ใช่ลูกเดียวกับใครก็ตาม

See also  รวมฮิตเพลงสากล มาแรง ส่งท้ายปี เพลงสากล เพราะๆโดนใจ เพลงใหม่ 2018 เพราะทุกเพลง HD | เพลง อังกฤษ มัน ๆ ผู้หญิง

 

PTSD Effect

โควิด-19 พาเครียดข้ามปี

     เป็นที่ทราบกันดีว่าโรคโควิด-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องทั่วโลกนั้นสร้างความสูญเสียมากมายทั้งกับชีวิต จิตใจ และเศรษฐกิจ แม้จะยังมีความหวังจากการที่เริ่มมีการใช้วัคซีนในหลายประเทศกันแล้วก็ตาม

     จิตแพทย์และนักจิตวิทยาเคยวิเคราะห์ไว้ว่าเจ้าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้สามารถทำให้ผู้ที่ประสบกับโรคนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อมเกิดอาการ PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) ได้ โดยแนะนำให้ผู้ที่หายป่วยจากโรคโควิด-19 เข้าตรวจวินิจฉัยอาการ PTSD ด้วย

     ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตระบุว่า PTSD คือโรคเครียดภายหลังภยันตราย เช่น ภัยพิบัติ การก่อการจลาจล การฆาตกรรม สงคราม เป็นต้น ซึ่งมักเกิดกับคนที่ต้องเผชิญอยู่กับเหตุการณ์นั้นๆ และรอดชีวิตมาได้ หรือว่าเป็นผู้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักในเหตุการณ์นั้นๆ ทำให้เกิดความเครียดทางด้านจิตใจชนิดรุนแรงมากจนทุกข์ทรมาน ส่งผลให้เกิดความบกพร่องในหน้าที่การงานและการใช้ชีวิตประจำวันต่างๆ ตามมา

     การที่เราจะต่อสู้กับความเสี่ยงของโรค PTSD ได้ในระยะยาวนั้น ดร.เจนนิเฟอร์ให้ความเห็นว่าเราควร ‘ถอดบทเรียน’ จากสิ่งที่เราเรียนรู้ และเราจะแก้ไขอะไรได้บ้าง แม้จะใช้เวลานาน แต่ในระยะยาวมันจะช่วยเป็นเกราะป้องกันเราได้ ถึงแม้เราจะล้มอีก แต่เราก็สามารถลุกขึ้นมาใหม่ได้ และถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ก็ไม่ต้องกลัวที่จะหันไปหากำลังใจจากคนข้างๆ ที่สำคัญเรามักจะมองข้ามไปว่าชีวิตของเรานั้นยังคงมีสิ่งดีๆ อยู่ ขณะที่เรากำลังเจอกับเหตุการณ์แย่ๆ

     ผู้เขียนขอให้กำลังใจทุกคน และขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจากการแพร่ระบาดของโรคร้ายนี้ และหวังว่าทุกอย่างจะคลี่คลายในเร็ววัน 

 

There’s a Light at the End of the Tunnel

ยังมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เสมอ

     แม้ว่าทุกวันนี้ชีวิตจะไม่ง่าย ต้องผ่าน ต้องเจอ ต้องแก้ปัญหาอะไรมากมาย จนบางครั้งก็รู้สึกท้อแท้กับการหาทางออก สภาพจิตใจค่อยๆ อ่อนแรงลง มีแค่เส้นบางๆ กั้นกลางระหว่างคำว่า ‘ปลง’ และ ‘ยอมแพ้’

     แต่อยากให้ลองมองเรื่่องเล่นๆ อย่างจริงจัง ว่ามันบอกอะไรกับเราบ้าง บางครั้งเราอาจจะโฟกัสปัญหามากเกินไปจนละเลยวิธีแก้ บางครั้งเราก็มองอะไรแค่ด้านเดียว บางครั้งเราก็ยึดมั่นถือมั่นจนเกินไป และมันบอกเราว่าบางทีสิ่งดีๆ ในชีวิตก็หาได้ไม่ยาก หากเปิดตาเปิดใจให้มากพอ

     ‘ใจบันดาลแรง’ เราเชื่ออย่างนั้น ถ้าสุขภาพจิตดี ทัศนคติได้ ก็จะทำให้เรามีพลังในการฝ่าฟันแทบทุกอุปสรรค แม้ไม่อาจรู้ได้ว่าวินาทีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น

     ทีมงาน GQ Thailand อาจไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องสุขภาพจิต แต่เราก็รู้สึกยินดีมาก ที่ได้ทำหน้าที่เพื่อนที่พาคุณผู้อ่านไปทำความเข้าใจถึงเรื่องราวปัญหาทางจิตเวช และวิธีดูแลจิตใจของตัวเองให้ห่างไกลจากภาวะต่างๆ ตลอดจนพาไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมจะแชร์ทุกความรู้และประสบการณ์แบบไม่ต้องการค่าตอบแทนใดๆ เพียงแต่ขอให้คนไทยมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นก็ดีต่อใจแล้ว

     ‘เขียนไป ยิ้มไป’ นี่คือสิ่งที่ผู้เขียนอยากจะบอก

     หวังว่าบทความนี้จะช่วยเติมพลังใจให้คุณคุณผู้อ่านไม่มากก็น้อย


Pick A Card เขามีใจหรือเราคิดไปเอง [Sponsored by: Moccona]


Moccona พบกับ สินค้าและโปรโมชั่นได้ตามร้านลิงค์ด้านล่าง
► FB: https://www.facebook.com/mocconath/
► Shopee link: https://shopee.co.th/jde_world_of_coffee
พิเศษสุดๆเพียงใส่ code: JDEWFTL ใน shopee รับส่วนลด 20. เมื่อซื้อขั้นต่ำ 299.
ใช้ได้ตั้งแต่ 8 เมษายน 31 พฤษภาคม 2564 นี้เท่านั้น พลาดไม่ได้แล้ว!
► Lazada link: https://www.lazada.co.th/shop/jdeworldofcoffee
มาตรวจ birth chart ของเราให้ชัวกันก่อนนะคะทุกคน http://astro.cafeastrology.com/natal.php​ ดาวอาทิตย์ ดาวจันทร์ ดาวศุกร์ เเละลัขณา ช่องทางการติดต่อสำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวหรือปรึกษาเรื่องความรักความสัมพันธ์อยากระบายก็ทางนี้เลยจ้า
วิธีการเชค ดาวอาทิตย์ ดาวจันทร์ ลัขนา เเละดาวศุกร์(ความรัก)
อายุเกิน 30ปีขึ้นไป อิงเป็นลัขนานะคะ
https://www.instagram.com/tv/B_yu4oag…​
contact
► IG : awwnokk www.instagram.com/awwnokk
► IG : Birdeyeview.official www.instagram.com/birdeyeviewofficial
► FB : https://www.facebook.com/onlybirdeyeview
► TW : https://twitter.com/birdeyeview9​
► LINE : https://lin.ee/nH0STTx​
เขาชอบเราไหม​ เขาคิดยังไงกับเรา​ ไพ่ยิปซีความรัก​
Birdeyeview​ ดูดวงความรัก​ ดูดวงไพ่ยิปซี​ pickacard​ ทำนายดูดวง​ ดูดวง pickadeck​ tarotreading

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Pick A Card เขามีใจหรือเราคิดไปเอง [Sponsored by: Moccona]

แค่เพื่อนมั้ง (Just Friend?) Ost.แค่เพื่อนครับเพื่อน BAD BUDDY SERIES – NANON KORAPAT


เพลง แค่เพื่อนมั้ง (Just Friend?) เพลงประกอบซีรีส์ แค่เพื่อนครับเพื่อน BAD BUDDY SERIES
นักร้อง นนน กรภัทร์ NANON KORAPAT
เนื้อร้อง / ทำนอง : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
เรียบเรียง : ชลทัศน์ ชาญศิริเจริญกุล
Producer : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์ , ชลทัศน์ ชาญศิริเจริญกุล
Guide / Background Vocals : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
Vocal Director : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์ / ชลทัศน์ ชาญศิริเจริญกุล
Digital Editor : ชลทัศน์ ชาญศิริเจริญกุล
Mix Mastering : ระวี กังสนารักษ์
Recording at DBS studio , Chonlatas studio
Digital Download 1232323
Spotify | iTunes | JOOX
ไม่มีอะไรมั้งที่เธอมองมาอย่างนั้น
ใครๆ ก็ทำกัน
แค่ห่วงอย่างเพื่อนทั่วไป
ไม่คิดอะไรมั้ง
ที่เธอพูดมาแบบนั้น ทำไมต้องไหวหวั่น
ต้องเก็บไปคิดมากมาย
ที่เธอทำลงไป มันต้องแปลว่าไง
เป็นคำถามที่มันยังค้างในใจ
แค่เพื่อนหรือมากกว่านั้น
ที่เธอทำกับฉัน ที่เธอเป็นอยู่
รู้ไหมทำให้ใจสั่นๆ
รู้ไหมฉันเริ่มหวั่นๆ
เพราะเธอถ้าไม่คิดกับฉัน
ก็อย่าทำอะไรที่ฉันต้องคิดแบบนั้น
เพื่อนกันเขาไม่ทำแบบนี้รึเปล่า
ฉันควรจะต้องถอย
หรือควรเข้าไปใกล้เธอ
เวลาที่ได้เจอต้องยิ้มหรือต้องทำไง
ใจหนึ่งก็อยากทักอีกใจก็ห้ามเอาไว้
ไม่พร้อมจะเสียใจ
ไม่พร้อมจะต้องเสียเธอ
ที่เธอทำลงไป มันต้องแปลว่าไง
เป็นคำถามที่มันยังค้างในใจ
แค่เพื่อนหรือมากกว่านั้น
ที่เธอทำกับฉัน ที่เธอเป็นอยู่
รู้ไหมทำให้ใจสั่นๆ
รู้ไหมฉันเริ่มหวั่นๆ
เพราะเธอ ถ้าไม่คิดกับฉัน
ก็อย่าทำอะไรที่ฉันต้องคิดแบบนั้น
เพื่อนกันเขาไม่ทำแบบนี้รึเปล่า
แค่เพื่อนหรือมากกว่านั้น
ที่เธอทำกับฉัน ที่เธอเป็นอยู่
รู้ไหมทำให้ใจสั่นๆ
รู้ไหมฉันเริ่มหวั่นๆ
เพราะเธอ ถ้าไม่คิดกับฉัน
ก็อย่าทำอะไรที่ฉันต้องคิดแบบนั้น
เพื่อนกันเขาไม่ทำแบบนี้รึเปล่า
[Official Trailer] แค่เพื่อนครับเพื่อน BAD BUDDY SERIES
https://www.youtube.com/watch?v=7I12Q6CQWLY
ติดตามทุกความเคลื่อนไหวได้ที่
FB | https://www.facebook.com/GMMTVOFFICIAL
Twitter | https://www.twitter.com/GMMTV
IG | https://www.instagram.com/GMMTV
Weibo | http://www.weibo.com/u/6146914790
YouTube | https://www.youtube.com/GMMTV
YouTube | https://www.youtube.com/GMMTVRECORDS
Website | http://www.gmmtv.com
แค่เพื่อนมั้งMV BadBuddySeries
GMMTVRECORDS GMMTV GMMGRAMMY
Subtitles
Burmese : Nanon Korapat Myanmar FC
Indonesian : @yourayy_ (Twitter)
Chinese (Taiwan) : @han_tsi_subtitles (Instagram)
Japanese : @susunatsuohm (Twitter)
Chinese (Hong Kong) : kongjiproduction (Instagram)
French : SeoRin Fansub \u0026 Elea Kayne
Spanish (Latin America) : @14torxe
Korean : @plz_more_giman

แค่เพื่อนมั้ง (Just Friend?) Ost.แค่เพื่อนครับเพื่อน BAD BUDDY SERIES - NANON KORAPAT

Pick a card reading 147 เขาคิดว่าคุณมองเขาเป็นคนอย่างไร


มาตรวจ birth chart ของเราให้ชัวกันก่อนนะคะทุกคน http://astro.cafeastrology.com/natal.php ดาวอาทิตย์ ดาวจันทร์ ดาวศุกร์ เเละลัขณา ช่องทางการติดต่อสำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวหรือปรึกษาเรื่องความรักความสัมพันธ์อยากระบายก็ทางนี้เลยจ้า
contact
► IG : awwnokk https://www.instagram.com/awwnokk/?hl=th
► FB : https://www.facebook.com/onlybirdeyeview/
► TW : https://twitter.com/birdeyeview9
► LINE : @ambirdeyeview
BirdEyeview ทายใจ ดูดวงไพ่ยิปซี

Pick a card reading 147 เขาคิดว่าคุณมองเขาเป็นคนอย่างไร

PICK A CARD EP.21 เวลาที่เค้ามองมาที่คุณ แล้วเค้ารู้สึกยังไง : Timeless


VDO Type : General Tarot Reading
Card 1 0:25
Card 2 10:18
Card 3 18:22
การดูดวงส่วนตัว : ประสบการณ์ 9 ปี
PROMOTION OF THIS MONTH
Line ID : chiatarot459
1. แบบโหราศาตร์ไทย (ลัคนาตามเวลาเกิด)
รับรองความแม่น ดูครั้งเดียว หรือจังหวะสำคัญของชีวิต
ไม่จำกัดคำถาม 199.
ช่องทางรับคำทำนาย : โทรไลน์
2. แบบเปิดไพ่ทาโรต์ / ยิปซีทำนาย
: เหมาะกับใช้ประกอบการตัดสินใจ
1 คำถาม 59.
3 คำถาม 159.
5 คำถาม 259.
ช่องทางรับคำทำนาย : ส่งข้อความเสียง
ดูดวง pickacard เขารู้สึกยังไงกับเรา เค้ามองเราเป็นแบบไหน
ไพ่ยิปซี tarot ดูดวงความรัก chiatarot459

PICK A CARD EP.21 เวลาที่เค้ามองมาที่คุณ แล้วเค้ารู้สึกยังไง  : Timeless

คนที่แอบชอบ💕 เขามองคุณเป็นคนยังไง \u0026 เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณ💘 Pick A Deck / Timeless


PICKACARDเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับเราแอบชอบBowe64tarot
📌 เปิดสอนคอร์สออนไลน์ ดูดวงไพ่ยิปซี สั่งเสื้อยิปซี ติดต่องาน/tie in สินค้า ทักมาได้ที่ Line : bowe64 และ @bowe64 หรือ bowekkc เท่านั้น
🔮ระยะเวลาคลิป🔮
สีแดง 02:37
สีทอง 14:04
สีชมพู 27:12
หมายเหตุ!! โปรดใช้วิจารณญาณในการชมการฟังนะคะ คลิปนี้ไม่มีระยะเวลาจำกัด
ขอขอบพระคุณ กัลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามาชม อย่าลืมกดติตาม ไลน์ แชร์ กำลังใจให้กันและกันตรงนี้ต่อไปด้วยนะคะ🙏
📌Psychology Astrology Therapist by Tarot readings card การอ่านแบบบำบัดโดยใช้การวิเคราะห์ดวงผ่านพลังงานไพ่ยิปซีและไพ่ออรอเคิ้ล ตามหลักโหราศาตร์ตะวันตก
🔎ดูดวงส่วนตัวทักมาได้ตามช่องทางตามนี้ค่ะ
https://www.facebook.com/bowe64/
หรือ@Line : @bowe64 หรือ bowekkc
http://line.me/ti/p/%40uox6476i
♈Aires เมษ / ธาตุไฟ 22มี.ค. 21เม.ย.
♉Taurus พฤษภ / ธาตุดิน 22เม.ย.21พ.ค
♊Gemini เมถุน / ธาตุลม. 22พ.ค.21มิ.ย.
♋Cancer กรกฏ / ธาตุน้ำ 22มิ.ย.21ก.ค.
♌Leo สิงห์ / ธาตุไฟ 22ก.ค.21ส.ค.
♍Virgo กันย์ / ธาตุดิน 22ส.ค.21ก.ย.
♎Libra ตุลย์. / ธาตุลม 22ก.ย.21ต.ค.
♏Scorpio พิจิก / ธาตุน้ำ. 22ต.ค.21พ.ย.
♐Sagittarius ธนู / ธาตุไฟ 22พ.ย.21ธ.ค.
♑Capricornมังกร /ธาตุดิน. 22ธ.ค.21ม.ค.
♒Aquarius กุมภ์. / ธาตุลม. 22ม.ค.18ก.พ.
♓Pisces มีน / ธาตุน้ำ 19ก.พ.21มี.ค.
การคำนวณหาลัคนา
ใช้ วัน เดือน ปี ค.ศ เวลาเกิด
สถานที่เกิด ใช้ Bangkok Thailand
Ascendant sign คือ ลัคนา
Zodiac sign คือ ราศีเกิด
Moon ดาวจันทร์
Venusดาวศุกร์
🔯ช่องนี้เน้นลัคนา ดูลัคนาก่อน บางเดือนอาจจะตรงกับราศี ดูราศีหรือดาวจันทร์ได้ด้วยค่ะ
ตามลิ้งนี้นะค่ะ
https://www.astrosofa.com/horoscope/ascendant
🚩ดูดวงรายปี 2564/2021 ทั้ง 12 ราศี กดเข้าไปชมได้เลยจ้า⬇️
https://youtube.com/playlist?list=PLZj625Iw3hcZGxmECQy1AI2V1fwwMJ83a
🚩ดูดวงรายปี2564 ทั้ง 7 วันเกิด กดเข้าไปฟังได้เลยจ้า⬇️
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZj625Iw3hcZz2JUb0vib8kQbqDZJenT6
🚩ดูดวงรายปี2564 ทั้ง 12 นักษัตร กดเข้าไปฟังได้เลยจ้า⬇️
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZj625Iw3hcbYlQVzBUXDoo06x05h2XC
🚩ดูดวงคลิป PICK A CARD ดวงเนื้อคู่เข้าไปฟังได้ที่นี่⬇️
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZj625Iw3hca9hhg1mzcBf5tGBtdPWPcR
🚩รวมคลิป PICK A CARDทั่วไป ได้ที่นี่ ⬇️
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZj625Iw3hcYBGCoiBTAtATAy_7_yoOq2
🚩รวมคลิป PICKA DECK ทั่วไปได้ที่นี่⬇️
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZj625Iw3hcZMeTxxkkygku3KnNh0ZKi

คนที่แอบชอบ💕 เขามองคุณเป็นคนยังไง \u0026 เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณ💘 Pick A Deck / Timeless

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆTattoo

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ แบบ ทดสอบ เขา คิด ยัง ไง กับ เรา

Leave a Comment